Примерен договор

ДОГОВОР

за  наем  на  недвижим  имот

 

Днес, ………. г. в гр. ………………………….., между:

………………………………, с постоянен адрес в гр. ………………………………………….. наричан за краткост НАЕМОДАТЕЛ, от една страна, и от друга:

………………………………………… с ЕГН …………………………, с постоянен адрес в гр……………………………………………………………………, притежаващ л. к. № ………………………….., издадена на …………………. г. от МВР – гр. ………………………, наричан за краткост НАЕМАТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното:

 

 1. Предмет на договора:

 

 1. НаемодателЯТ отдава под наем на НаемателЯ следния свой собствен недвижим имот: ……………………….., находящ се в …………………………………………………………………………….., (максимално подробно описание на имота по нотариален акт и скица)

 

 1. Права и задължения на страните:

 

 1. НаемодателЯТ е длъжен да предостави на НаемателЯ посочения имот в състоянието, в което се намира в момента, с обзавеждане: ………………………………………………………………………………

(подробно описание на имота – състоянието му, и подробен списък на вещите, които ще останат в имота. Възможно е да се уговори отделен опис и приемо-предавателен протокол, неразделвна част от този договор)

 1. Наемателят е длъжен да заплаща в срок от … до …. число на месеца, в който се използва имота месечна наемна цена в размер на ……….. лв (словом ……………………………… лева), платима в срока, уговорен в т.4 от настоящия договор. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща депозит в размер на ……… лв (………………………………. лева) който депозит е платен при сключването на настоящия договор. Депозита се възстановява на НАЕМАТЕЛЯ след прекратяване на договора за наем, ако са заплатени ползваните консумативи и няма невъзстановени повреди по имота.

(депозита не е задължителен елемент, но е добре да бъде уговорен с оглед при неплащане на битови сметки, повреди или други разходи да бъде някаква компенсация за наемодателя)

 1. Наемателят може да извършва за своя сметка подобрения в имота само след изрично писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛИТЕ. Подобренията в имота не могат да бъдат за сметка на наема и не могат да бъдат основание за задържане владението на имота при прекратяване на настоящия договор.

(не се считат за подобрения на имота дребните поправки и ремонти като освежаване на стаи, ВиК и ел поправки и други подобни)

 

 1. НаемателЯТ е длъжен да прехвърли за срока на действие на договора на свое име партидите на имота към съответното енергоразпределително дружество и ВиК, и да поема за своя сметка необходимите разходи, свързани с поддържането на имота, предмет на настоящия договор, като ел. захранване, водоснабдяване, данък, такса смет, дребни ремонти и др, и да предостави на НАЕМОДАТЕЛЯ всички квитанции за платени консумативи до деня на предаване владението на имота след прекратяване на договора. Същият е длъжен да пази имота като добър стопанин и отговаря за всички вреди, които са настъпили по негова вина. НаемателЯТ не може да пренаема имота без изричното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.

 

 1. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде имота на НАЕМАТЕЛЯ след подписване на настоящия договор и да му осигури необезпокояван достъп до имота, като при предаване на имота се представят бележки за изплатените дължимите до момента на предаването суми за консумираните в имота ел.енергия и вода.
 2. НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право да променя месечната наемна цена за срока на действие на договора.
 3. НАЕМОДАТЕЛЯ има право да продава имота, предмет на настоящия договор в срока на действие на този договор, при цени и условия каквито намери за добре, като при постигнато договаряне с купувач се задължава да уведомят НАЕМАТЕЛЯ и да му дадат 30 (тридесет) дневен срок за предаване на владението му на НАЕМОДАТЕЛИТЕ.

 

 • Неустойки

 

 1. При прекратяване на договора от която и да е от страните предсрочно, без изричното писмено съгласие на ответната страна, виновната страна дължи обезщетение в размер на …………………………………………

 

 1. Срок, изменение и прекратяване на договора:

 

 

 1. Настоящият договор се сключи за срок до …………………
 2. Клаузите на настоящия договор могат да се изменят след постигане на съгласие между страните, изразено писмено в анекс, който става неразделна част от настоящия договор.
 3. Договорът се прекратява при изтичане на срока, уговорен в т.9 от настоящият договор, или по взаимно съгласие.
 4. Договорът може да бъде прекратен предсрочно от всяка една от страните след едномесечно писмено предизвестие до другата страна, или при виновно неизпълнение на която и да е клауза от договора след едномесечно писмено предизвестие от изправната страна.
 5. За неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, като страните уреждат възникналите спорове помежду си с консенсус, а при непостигане на такъв – по съдебен ред.

 

Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и влиза в сила от деня на подписването му.

 

НАЕМОДАТЕЛ: …………….…                       НАЕМАТЕЛ: .……………………

(линк към DOC файл).

Facebook Comments